• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  declaration
  sự khai báo ẩn
  implicit declaration
  sự khai báo bắt buộc
  mandatory declaration
  sự khai báo cấu trúc
  structure declaration
  sự khai báo con trỏ
  pointer declaration
  sự khai báo pháp
  syntax declaration
  sự khai báo cục bộ
  local declaration
  sự khai báo hội
  union declaration
  sự khai báo kiểu
  type declaration
  sự khai báo lớp
  class declaration
  sự khai báo lớp bộ nhớ
  storage class declaration
  sự khai báo lớp lưu trữ
  storage class declaration
  sự khai báo macro
  macro declaration
  sự khai báo mảng
  array declaration
  sự khai báo ngầm
  implicit declaration
  sự khai báo ràng
  explicit declaration
  sự khai báo tham số
  parameter declaration
  sự khai báo thủ tục
  procedure declaration
  sự khai báo trường
  field declaration
  declarative
  declarative statement

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X