• Thông dụng

  Danh từ
  habit

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  consuetude
  convention
  tập quán tiền tệ
  monetary convention
  custom
  tập quán cảng
  custom of the port
  tập quán của công ty
  custom of company
  tập quán ngoại thương
  custom of foreign trade
  tập quán thương buôn
  custom of merchants
  tập quán thương mại
  custom of merchant
  tập quán thương mại
  custom of merchants
  tập quán tiêu dùng
  consumption custom
  tập quán thực hiện
  custom and practice
  tập quán thực tiễn
  custom and practice
  tập quán được công nhận
  recognized custom
  habit
  hàm cầu tạo do tập quán (tiêu dùng)
  habit-creating demand function
  hàm cầu tạo tập quán (tiêu dùng)
  habit- creating demand function
  hàm cầu tập quán (tiêu dùng)
  habit- creating demand function
  tập quán đẻ trứng ()
  spawning habit
  điều tra tập quán (tiêu dùng)
  habit survey
  điều tra tập quán tiêu dùng
  habit survey
  practice
  phong tục tập quán
  common practice
  tập quán hợp đồng
  contractual practice
  tập quán thị trường
  market practice
  tập quán thông thường
  usual practice (the...)
  tập quán thực hiện
  custom and practice
  tập quán thực tiễn
  custom and practice

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X