• Encore
  Tiến nữa
  avancer encore
  Chốc nữa
  encore un moment; dans un moment
  Một lần nữa
  encore une fois
  Anh còn muốn nữa
  que voulez-vous encore ?
  Davantage; plus
  Ông ta không còn sống được bao lâu nữa
  il ne vivra pas davantage
  Tôi không còn thì giờ nữa
  je n'ai plus de temps
  ông ta không đây nữa
  il n'est plus ici
  Même si
  thất bại nữa cũng không ngã lòng
  ne pas se découragger même si l'on échoue
  (từ cũ, nghĩa cũ) alors
  ta bất động nữa người sinh nghi
  si je ne fais rien alors on aura des soup�ons

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X