• (đổi hướng từ Coefficients)

  Thông dụng

  Danh từ

  (toán học), (vật lý) hệ số

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  hệ số (thống kê ) thống kê không thứ nguyên
  coefficient of alienation
  (thống kê ) k = 2 1 r ư (r là hệ số tương quan hỗn tạp)
  coefficient of association
  hệ số liên đới
  coefficient of compressibility
  hệ số nén
  coefficient of determination
  (thống kê ) hệ số xác định (bình phương của hệ số tương
  coefficient of diffusion
  hệ số khuyếch tán
  coefficient of divergence
  hệ số phân kỳ
  coefficient of efficiency
  hệ số tác dụng cóích, hệ số hiệu dụng, hiệu suất
  coefficient of excess
  (thống kê ) hệ số nhọn
  coefficient of lift
  hệ số nâng
  coefficient of multiple correlation
  (thống kê ) hệ số tương quan bội
  coefficient of partial corretation
  t. hệ số tương quan riêng
  coefficient of recombination
  hệ số tái hợp
  coefficient of regression
  (thống kê ) hệ số hồi quy
  coefficient of restitution
  hệ số phục hồi
  coefficient of rotation
  (hình học ) hệ số quay
  coefficient of varation
  (thống kê ) hệ số biến sai, hệ số biến động
  absorption coefficient
  hệ số hút thu
  autocorrelation coefficient
  hệ số tự tương quan
  binomial coefficient
  hệ số nhị thức
  canonical correlation coefficient
  hệ số tương quan chính tắc
  confidence coefficient
  (thống kê ) hệ số tin cậy
  damping coefficient
  hệ số tắt dần
  differentival coefficient
  (giải tích ) hệ số vi phân
  direction coefficient
  hệ số chỉ phương
  elastic coefficient
  hệ số đàn hồi

  Kỹ thuật chung

  hệ số

  Kinh tế

  hệ số

  Địa chất

  hệ số, yếu tố

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X