• /¸kɔri´leiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự tương quan
  Thể tương liên

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (đại số ), (thống kê ) sự tương quan; (hình học ) phép đối xạ
  correlation in space
  phép đối xạ trong không gian
  correlation of indices
  tương quan của các chỉ số
  antithetic(al) correlation
  tương quan âm
  biserial correlation
  tương quan hai chuỗi
  canonical correlation
  tương quan chính tắc
  circular correlation
  tương quan vòng
  direct correlation
  tương quan dương
  grade correlation
  tương quan hạng
  illusory correlation
  tương quan ảo tưởng
  intraclass correlation
  tương quan trong lớp
  inverse correlation
  tương quan âm
  involitory correlation
  (hình học ) phép đối xạ đối hợp
  lag correlation
  tương quan trễ
  linear correlation
  tương quan tuyến tính
  multiple curvilinear correlation
  tương quan bội phi tuyến tính
  multiple noraml correlation
  tương quan bội chuẩn tắc
  nonlinear correlation
  tương quan không tuyến tính
  nonsense correlation
  tương quan [không thật, giả tạo]
  non-singular correlation
  (hình học ) phép đối xạ không kỳ dị
  partical correlation
  tương quan riêng
  perfect correlation
  tương quan hoàn toàn
  product moment correlation
  tương quan mômen tích
  rank correlation
  tương quan hạng
  singular correlation
  (hình học ) phép đối xạ kỳ dị
  spurious correlation
  tương quan [không thật, giả tạo]
  total correlation
  tương quan toàn phần
  true correlation
  tương quan thật
  vector correlation
  tương quan vectơ

  Kỹ thuật chung

  đối chiếu
  liên hệ
  liên kết (địa chấn)
  liên quan
  sự đối chiếu
  sự liên hệ
  sự so sánh
  sự tương quan
  high correlation
  sự tương quan chặt chẽ
  negative correlation
  sự tương quan âm
  positive correlation
  sự tương quan dương
  serial correlation
  sự tương quan nối tiếp
  space-time correlation
  sự tương quan không-thời gian
  time correlation
  sự tương quan thời gian
  video correlation
  sự tương quan hình ảnh
  tương quan
  angular correlation
  tương quan góc
  angular correlation analysis
  phân tích tương quan góc
  canonical correlation
  tương quan chính tắc
  canonical correlation coefficient
  hệ số tương quan chính tắc
  circular correlation
  tương quan vòng
  coefficient of multiple correlation
  hệ số tương quan bội
  coefficient of partial correlation
  hệ số tương quan riêng
  complete correlation matrix
  ma trận tương quan hoàn toàn
  correlation analysis
  phân tích tương quan
  correlation analysis
  sự phân tích tương quan
  correlation coefficient
  hệ số tương quan
  correlation coefficients
  hệ số tương quan
  correlation data
  dữ liệu tương quan
  correlation detection
  tách sóng tương quan
  correlation diagram
  biểu đồ tương quan
  correlation diagram
  sơ đồ tương quan
  correlation experiment
  thí nghiệm (về) tương quan
  correlation function
  hàm tương quan
  correlation function peak
  đỉnh hàm số tương quan
  correlation index
  chỉ số tương quan
  correlation interval
  khoảng tương quan
  correlation matrix
  ma trận tương quan
  correlation method
  phương pháp tương quan
  correlation of adjacent transition
  tương quan của chuyển dời liền cạnh
  correlation of indices
  tương quan của các chỉ số
  correlation ratio
  hệ số tương quan
  correlation ratio
  tỷ số tương quan
  correlation tool
  công cụ tương quan
  correlation tracking system
  hệ thống đo mối tương quan vệ tinh
  correlation-measuring procedure
  thủ tục tương quan
  cross-correlation
  tương quan chéo
  cross-correlation function
  hàm tương quan chéo
  degree of correlation
  bậc tương quan
  direct correlation
  tương quan dương
  direct correlation
  tương quan trực tiếp
  double angular correlation measurement
  phép đo tương quan góc kép
  frequency correlation coefficient
  hệ số tương quan tần số
  gamma-gamma correlation
  tương quan gama-gama
  Gilliland correlation
  tương quan Gilliland
  grade correlation
  tương quan hạng
  high correlation
  sự tương quan chặt chẽ
  horizontal correlation distance
  khoảng cách tương quan nằm ngang
  illusory correlation
  tương quan ảo tưởng
  Inter-Aural Cross Correlation (IACC)
  tương quan thính giác với thính giác
  inverse correlation
  tương quan âm
  lag correlation
  tương quan trễ
  linear correlation
  tương quan tuyến tính
  long-range correlation
  tương quan tầm dài
  medium tern de-correlation
  sự bất tương quan ngắn hạn
  momentum correlation
  tương quan xung lượng
  multiple curvilinear correlation
  tương quan bội phi tuyến tính
  multiple normal correlation
  tương quan bội chuẩn tắc
  negative correlation
  sự tương quan âm
  negative correlation coefficient
  hệ số tương quan âm
  nonlinear correlation
  tương quan không tuyến tính
  nonsense correlation
  tương quan giả
  nonsense correlation
  tương quan giả tạo
  nonsense correlation
  tương quan không thật
  normal correlation surface
  mặt tương quan chuẩn
  partial correlation
  tương quan riêng
  perfect correlation
  tương quan hoàn toàn
  phase de-correlation across the antenna aperture
  sự giảm tương quan pha trong góc mở anten
  polarization-direction correlation
  tương quan (theo) phương phân cực
  positive correlation
  sự tương quan dương
  positive correlation coefficient
  hệ số tương quan dương
  procedure-correlation identifier (PCID)
  bộ nhân dạng thủ tục-tương quan
  product moment correlation
  tương quan momen tích
  product moment correlation
  tương quan moment tích
  rank correlation
  tương quan hạng
  serial correlation
  sự tương quan nối tiếp
  serial correlation coefficient
  hệ số tương quan (chuỗi hàng loạt)
  serial correlation coefficient
  hệ số tương quan chuỗi
  space correlation coefficient
  hệ số tương quan không gian
  space-time correlation
  sự tương quan không-thời gian
  spurious correlation
  tương quan (không thật, giả tạo)
  spurious correlation
  tương quan giả
  spurious correlation
  tương quan không thật
  time correlation
  sự tương quan thời gian
  total correlation
  tương quan toàn phần
  triple angular correlation measurement
  đo tương quan góc bội ba
  triple correlation coefficient
  hệ số tương quan bội ba
  true correlation
  tương quan thật
  vector correlation
  tương quan vectơ
  vector correlation coefficient
  hệ số vectơ tương quan
  video correlation
  sự tương quan hình ảnh

  Kinh tế

  sự tương quan

  Địa chất

  sự tương quan, sự so sánh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X