• /kən´spaɪər/

  Thông dụng

  Động từ

  Âm mưu, mưu hại
  to conspire to do something
  âm mưu làm gì
  they have conspired his ruin
  họ đã âm mưu hại ông ta
  Chung sức, hiệp lực, quy tụ lại, kết hợp lại, hùn vào, thông đồng
  everything seemed to conspire to make him angry
  tất cả dường như hùn vào để làm cho nó nổi giận

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X