• /ju:´nait/

  Thông dụng

  Động từ

  Hợp nhất, kết hợp, hợp lại, trở thành một
  to unite one town with another
  hợp nhất hai thành phố
  to unite bricks with cement
  kết những viên gạch lại bằng xi măng
  Liên kết, liên hiệp, đoàn kết
  workers of the world, unite!
  vô sản toàn thế giới, liên hiệp lại!
  let's us unite to fight our common enemy
  chúng ta hãy đoàn kết lại để chiến đấu chống kẻ thù chung
  Kết thân, kết hôn
  Hoà hợp, cùng nhau hành động, cùng nhau làm việc

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  hợp nhất

  Xây dựng

  đoàn kết

  Kỹ thuật chung

  hợp nhất
  nối
  mắc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X