• /¸aisou´trɔpik/

  Thông dụng

  Cách viết khác isotropous

  Tính từ

  Đẳng hướng

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  đẳng hướng
  decibels over isotropic (dBi)
  đexiben đẳng hướng
  Effective Isotropic Radiated Power (EIRP)
  công suất bức xạ đẳng hướng hiệu dụng
  homogeneous isotropic turbulence
  chảy rối đẳng hướng đồng nhất
  isotropic antenna
  dây trời đẳng hướng
  isotropic antenna
  ăng ten đẳng hướng
  isotropic body
  vật thể đẳng hướng
  isotropic cone
  mặt nón đẳng hướng
  isotropic congruence
  đoàn đẳng hướng
  isotropic coordinates
  tọa độ đẳng hướng
  isotropic curve
  đường đẳng hướng
  isotropic dielectric
  điện môi đẳng hướng
  isotropic distribution
  sự phân bố đẳng hướng
  isotropic foundation
  móng đẳng hướng
  isotropic gain of an antenna
  độ tăng ích đẳng hướng của ăng ten
  isotropic hardening
  sự tăng bền đẳng hướng
  isotropic line
  đường đẳng hướng
  isotropic mapping
  ánh xạ đẳng hướng
  isotropic material
  vật liệu đẳng hướng
  isotropic medium
  môi trường đẳng hướng
  isotropic noise
  tiếng ồn đẳng hướng
  isotropic noise
  tạp nhiễu đẳng hướng
  isotropic plane
  mặt phẳng đẳng hướng
  isotropic plate
  bản đẳng hướng
  isotropic plate
  tấm đẳng hướng
  isotropic plate model
  mô hình bản đẳng hướng
  isotropic point
  điểm đẳng hướng
  isotropic process
  quá trình đẳng hướng
  isotropic radiated power
  công suất đẳng hướng bức xạ
  isotropic radiation
  bức xạ đẳng hướng
  isotropic radiator
  bộ bức xạ đẳng hướng
  isotropic reinforcement
  cốt thép đẳng hướng
  isotropic shelf
  vỏ đẳng hướng
  isotropic source
  nguồn đẳng hướng
  isotropic spherical wave
  sóng cầu đẳng hướng
  isotropic subset
  tập hợp con đẳng hướng
  isotropic subspace
  không gian con đẳng hướng
  isotropic subtropic
  không gian con đẳng hướng
  isotropic symmetry
  đối xứng đẳng hướng
  isotropic translation
  tịnh tiến đẳng hướng
  isotropic turbulence
  sự chảy rối đẳng hướng
  non-isotropic
  không đẳng hướng
  đồng vị

  Địa chất

  đẳng hướng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X