• /¸hɔmə´dʒi:niəs/

  Thông dụng

  Tính từ

  Đồng nhất, đồng đều, thuần nhất

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  đồng nhất

  Cơ - Điện tử

  (adj) đồng nhất, thuần nhất

  Y học

  đồng nhất, chung nguồn gốc

  Điện lạnh

  đồng đều

  Kỹ thuật chung

  đồng chất
  homogeneous coal
  than đồng chất
  homogeneous concrete
  bê tông đồng chất
  homogeneous earth dam
  đập đồng chất
  homogeneous material
  vật liệu đồng chất
  homogeneous medium
  môi trường đồng chất
  homogeneous rock
  đá đồng chất
  homogeneous sand
  cát đồng chất
  homogeneous soil
  đất đồng chất
  homogeneous system
  hệ đồng chất
  non-homogeneous
  không đồng chất
  đồng nhất
  homogeneous body
  vật đồng nhất
  homogeneous body
  vật thể đồng nhất
  homogeneous cladding
  vỏ bọc đồng nhất
  homogeneous computer network
  mạng máy tính đồng nhất
  homogeneous dam
  đập đồng nhất
  homogeneous deformation
  sự biến dạng đồng nhất
  homogeneous deposit
  trầm tích đồng nhất
  homogeneous earth dam
  đập đất đồng nhất
  homogeneous equation
  phương trình đồng nhất
  homogeneous fill dam
  đập đắp đồng nhất
  homogeneous fill dam
  đập đất đồng nhất
  homogeneous foundation bed
  nền đồng nhất
  homogeneous frequency pattern
  sơ đồ tần số đồng nhất
  homogeneous grain structure
  cấu trúc hạt đồng nhất
  homogeneous ground
  đất đồng nhất
  homogeneous initial condition
  điều kiện ban đầu đồng nhất
  homogeneous isotropic turbulence
  chảy rối đẳng hướng đồng nhất
  homogeneous material
  vật liệu đồng nhất
  homogeneous medium
  môi trường đồng nhất
  homogeneous mixture
  hỗn hợp đồng nhất
  homogeneous multiplexing
  sự dồn không đồng nhất
  homogeneous network
  mạng đồng nhất
  homogeneous orbit
  quỹ đạo đồng nhất
  homogeneous radiation
  sự phát xạ đồng nhất
  homogeneous reactor
  lò phản ứng đồng nhất
  homogeneous rock
  đá đồng nhất
  homogeneous slab model
  mô hình phân lớp đồng nhất
  homogeneous slab model
  mô hình tần lớp đồng nhất
  homogeneous space lattice system
  hệ cấu trúc đồng nhất
  homogeneous stimulus
  kích thích đồng nhất
  homogeneous strain
  biến dạng đồng nhất
  homogeneous strain
  sự biến dạng đồng nhất
  homogeneous structure
  cấu trúc đồng nhất
  homogeneous switching network
  mạng nối đồng nhất
  homogeneous temperature
  nhiệt độ đồng nhất
  homogeneous texture
  kiến trúc đồng nhất
  non-homogeneous
  không đồng nhất
  non-homogeneous orbit
  quỹ đạo không đồng nhất
  đồng tính
  homogeneous cladding
  vỏ bọc đồng tính
  homogeneous medium
  môi trường đồng tính
  homogeneous mixture
  hỗn hợp đồng tính
  homogeneous radiation
  bức xạ đồng tính
  homogeneous reactor
  lò phản ứng đồng tính
  homogeneous system
  hệ đồng tính

  Kinh tế

  đồng nhất
  homogeneous commodity
  hàng hóa đồng nhất
  đồng thể
  thuần nhất
  homogeneous market
  thị trường thuần nhất
  homogeneous production function
  hàm sản xuất thuần nhất
  homogeneous system of linear equations
  hệ thống phương trình tuyến tính thuần nhất

  Địa chất

  đồng nhất

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X