• /træns'leiʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự dịch
  a good translation
  một bản dịch tốt
  errors in translation
  những sai lầm trong khi dịch
  Bản dịch, bài dịch; cái được dịch
  a literal translation
  bản dịch từng chữ
  Sự chuyển sang, sự biến thành
  Sự giải thích, sự coi là
  Sự thuyên chuyển (một giám mục) sang địa phận khác
  Sự truyền lại, sự truyền đạt lại (một bức điện)
  (toán học); (kỹ thuật) sự tịnh tiến
  in translation
  dịch sang tiếng khác; không phải nguyên ngữ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Sự tịnh tiến, chuyển động tịnh tiến, sự phiêndịch, sự chuyển đổi

  Toán & tin

  phép tịnh tiến, sự dịch
  translation of axes
  sự tịnh tiến các trục
  curvilinear translation
  tịnh tiến cong
  isotropic translation
  tịnh tiến đẳng hướng
  machine translation
  dịch máy
  parallel translation
  (giải tích ) phép tịnh tiến song song
  positive translation
  phép tịnh tiến dương
  real translation
  phép tịnh tiến thực
  rectilinear translation
  phép tịnh tiến thẳng

  Xây dựng

  sự chuyển dời

  Y học

  dịch mã

  Kỹ thuật chung

  dịch
  address translation
  sự dịch địa chỉ
  address translation cache
  bộ nhớ đệm dịch địa chỉ
  Address Translation Gateway (ATG)
  cổng thông dịch địa chỉ
  algorithm translation
  sự dịch thuật toán
  alias name translation facility
  phương tiện dịch bí danh
  ATS (attributetranslation system)
  hệ thống dịch thuộc tính
  attribute translation system (ATS)
  hệ thống dịch thuộc tính
  Automated Packet Recognition/Translation (APART)
  Nhận biết/Thông dịch gói tự động
  automatic language translation
  dịch ngôn ngữ tự động
  automatic, machine translation
  dịch máy tự động
  Block Address Translation (BAT)
  dịch địa chỉ khối
  CAT (computerassisted translation)
  sự dịch bằng máy tính
  CAT (computerassisted translation)
  sự dịch có máy tính hỗ trợ
  channel command word translation
  dịch từ có lệnh kênh
  Channel Translation Equipment (CTE)
  thiết bị dịch kênh
  character translation
  dịch ký tự
  character translation
  sự dịch ký tự
  character translation table
  bảng dịch ký tự
  CKTC (crypto-graphic key translation center)
  tâm diễn dịch phím mã
  code translation
  sự dịch mã
  computer aided translation
  dịch nhờ máy tính
  computer-aided translation (CAT)
  sự dịch bằng máy tính
  cryptographic key translation center (CKT)
  trung tâm diễn dịch mật mã
  DAT (DynamicAddress Translation)
  dịch địa chỉ động
  DAT (dynamicaddress translation)
  sự dịch địa chỉ động
  data translation buffer
  bộ đệm dịch dữ liệu
  Dynamic Address Translation (DAT)
  dịch địa chỉ động
  file translation
  sự dịch tập tin
  formula translation
  sự dịch công thức
  frequency translation
  sự dịch chuyển tần số
  frequency translation error
  sai lệch dịch chuyển tần số
  Global Title Translation/Global Title Transmission (GTT)
  Dịch tiêu đề toàn cầu/Truyền dẫn tiêu đề toàn cầu
  Graphics Address Translation Table (GATT)
  bảng thông dịch địa chỉ đồ họa
  Japanese translation
  dịch tiếng Nhật
  language translation feature
  đặc điểm dịch ngôn ngữ
  language translation program
  chương trình dịch ngôn ngữ
  laser frequency translation
  sự dịch tần số laser
  machine translation
  dịch máy
  machine translation
  dịch tự động
  machine translation
  sự dịch máy
  machine translation (MT)
  sự dịch máy
  mechanical translation
  sự dịch cơ
  MT (machinetranslation)
  sự dịch máy
  name translation
  sự dịch tên
  Network Address Translation (NAT)
  dịch địa chỉ mạng
  network address translation (NAT)
  sự dịch địa chỉ mạng
  Number Translation Service (NTS)
  dịch vụ thông dịch mã số
  one-for-one translation
  sự dịch một đối một
  page translation exception
  ngoại lệ dịch trang
  page translation exception
  ngoại lệ trong dịch trang
  pre-translation (abbr)
  trước khi dịch
  program translation
  dịch chương trình
  reference code translation table
  bảng dịch mã tham chiếu
  segment translation exception
  ngoại lệ dịch đoạn
  separate translation
  sự dịch riêng rẽ
  separate translation
  sự dịch tách biệt
  SSB frequency translation error
  lỗi biên dịch tần số SSB
  translation (vs)
  sự dịch
  translation algorithm
  thuật toán dịch
  translation buffer
  bộ đệm dịch
  Translation Point Code (TPC)
  mã điểm dịch
  translation program
  chương trình dịch
  translation speed
  tốc độ chuyển dịch
  translation surface
  máy dịch
  translation table
  bảng dịch
  translation time
  thời gian biên dịch
  sự chuyển
  frequency translation
  sự chuyển vị tần
  sự dịch
  address translation
  sự dịch địa chỉ
  algorithm translation
  sự dịch thuật toán
  CAT (computerassisted translation)
  sự dịch bằng máy tính
  CAT (computerassisted translation)
  sự dịch có máy tính hỗ trợ
  character translation
  sự dịch ký tự
  code translation
  sự dịch mã
  computer-aided translation (CAT)
  sự dịch bằng máy tính
  DAT (dynamicaddress translation)
  sự dịch địa chỉ động
  file translation
  sự dịch tập tin
  formula translation
  sự dịch công thức
  frequency translation
  sự dịch chuyển tần số
  laser frequency translation
  sự dịch tần số laser
  machine translation
  sự dịch máy
  machine translation (MT)
  sự dịch máy
  mechanical translation
  sự dịch cơ
  MT (machinetranslation)
  sự dịch máy
  name translation
  sự dịch tên
  network address translation (NAT)
  sự dịch địa chỉ mạng
  one-for-one translation
  sự dịch một đối một
  separate translation
  sự dịch riêng rẽ
  separate translation
  sự dịch tách biệt
  sự tịnh tiến
  frequency translation
  sự tịnh tiến tần số
  translation loss
  sự tịnh tiến các trục
  translation of axes
  sự tịnh tiến các trục
  translation of the tidal wave
  sự tịnh tiến của sóng thủy triều

  Kinh tế

  quy ra (ngoại tệ...)
  sự phiên dịch
  sự quy đổi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X