• /´kɔηgruəns/

  Thông dụng

  Cách viết khác congruityỵ

  Danh từ

  Sự thích hợp, sự phù hợp
  (toán học) đoàn
  congruence of circles
  đoàn vòng tròn
  (toán học) đồng dư; tương đẳng
  congruence group
  nhóm đồng dư
  congruence of figures
  sự tương đẳng của các hình
  Sự tương đẳng của các hình

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  đồng dư thức
  congruence of first degree
  đồng dư thức bậc nhất
  modulus of a congruence
  môđun của đồng dư thức
  sextet congruence
  đồng dư thức bậc sáu
  tính tương đẳng

  Điện lạnh

  sự tương đẳng

  Kỹ thuật chung

  đoàn
  algebraic congruence
  đoàn đại số
  canonical congruence
  đoàn chính tắc
  class of a congruence
  lớp của một đoàn
  confocal congruence
  đoàn đồng tiêu
  congruence of circles
  đoàn vòng tròn
  congruence of curves
  đoàn đường cong
  congruence of lines
  đoàn đường thẳng
  congruence of sphere
  đoàn mặt cầu
  congruence of spheres
  đoàn mặt cầu
  directrix of a linear congruence
  đường chuẩn của một đoàn tuyến tính
  elliptic congruence
  đoàn eliptic
  elliptic congruence
  đoàn elliptic
  focal net of a congruence
  lưới tiêu của một đoàn
  hyperbolic congruence
  đoàn hipebolic
  hyperbolic congruence
  đoàn hyperbonic
  isotropic congruence
  đoàn đẳng hướng
  linear congruence
  đoàn tuyến tính
  linear line congruence
  đoàn đường thẳng
  linear line congruence
  đoàn đường thẳng tuyến tính
  normal congruence
  đoàn pháp tuyến
  order of congruence
  cấp của một đoàn
  quadratic congruence
  đoàn bậc hai
  rectilinear congruence
  đoàn đường thẳng
  special congruence
  đoàn đặc biệt
  tetrahedral congruence
  đoàn tứ diện
  đồng dư
  congruence arithmetic
  số học đồng dư
  congruence equation
  phương trình đồng dư
  congruence field
  miền đồng dư
  congruence field
  trường đồng dư
  congruence group
  nhóm đồng dư
  congruence of first degree
  đồng dư thức bậc nhất
  congruence relation
  hệ thức đồng dư
  congruence root
  nghiệm đồng dư
  modulus of a congruence
  môđun của đồng dư thức
  sextet congruence
  đồng dư thức bậc sáu
  sextic congruence
  đồng dư thứ bậc sáu
  sự so sánh
  tương đẳng
  axiom of congruence
  tiên đề tương đẳng

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X