• Hóa học & vật liệu

  dầu côlôphan

  Giải thích EN: A viscous, odorless, strong-tasting liquid that is derived from the fractional distillation of rosin; insoluble in water, slightly soluble in alcohol, and soluble in ether and fatty oils; used as a lubricant and as an ingredient in hot-melt adhesives, printing inks, and varnishes. Giải thích VN: Chất lỏng sền sệt, không mùi, vị mạnh tạo ra từ việc chưng cất phân đoạn chất côlôphan; không tan trong nước, tan nhẹ trong rượu và tan trong ête và dầu béo; sử dụng làm chất bôi trơn và là thành phần của chất kết dính tan chảy dưới nhiệt độ cao, mực in và vecni.

  Kỹ thuật chung

  dầu thông

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X