• Hóa học & vật liệu

  thùng lắng (kỹ thuật khoan)

  Điện lạnh

  bể gạn

  Kỹ thuật chung

  bẫy tách
  bể kết tủa
  bể lắng

  Giải thích EN: A compartment that provides for particles in a fluid stream to move downward solely by the force of gravity, and thus reduces the downward speed of the particles. Also, GRAVITY SETTLING CHAMBER, SEDIMENTATION TANK. Giải thích VN: Một khoang làm cho các hạt trong một dòng chảy của chất lỏng lắng xuống do trọng lực và sau đó giảm tóc độ lắng của hạt, còn gọi là bể lắng trọng lực.

  circular settling tank
  bể lắng hướng tâm
  circular settling tank
  bể lắng tròn
  final settling tank
  bể lắng cuối
  final settling tank
  bể lắng cuối cùng
  final settling tank
  bể lắng phụ
  final settling tank
  bể lắng thứ cấp
  final settling tank
  bể lắng trong
  secondary settling tank
  bể lắng cuối cùng
  secondary settling tank
  bể lắng phụ
  secondary settling tank
  bể lắng thứ cấp
  settling tank with hydraulic washing
  bể lắng làm sạch nước bằng thủy lực
  two-storey settling tank
  bể lắng hai tầng
  ngăn bể lắng
  máy lắng
  máy phân ly

  Kinh tế

  thùng làm trong
  thùng lắng
  salt settling tank
  thùng lắng muối

  Y học

  bể chứalắng đọng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X