• /´sjuəridʒ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Hệ thống cống rãnh; sự thoát nước

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  hệ thống (đường) thoát nước

  Kỹ thuật chung

  hệ thống cống rãnh

  Giải thích EN: The entire works required to collect, treat, and dispose of sewage, including the sewer system, pumping stations, and treatment plants. Giải thích VN: Các công trình xây dựng cần thiết để thu gom, xử lý, và loại bỏ rác thải, bao gồm hệ thống các đường cống, trạm bơm, khu xử lý.

  combined sewerage system
  hệ thống cống rãnh hỗn hợp
  combined sewerage system
  hệ thống cống rãnh kết hợp
  separate sewerage system
  hệ thống cống rãnh tách riêng
  hệ thống thoát nước
  centralized sewerage system
  hệ thống thoát nước tập trung
  combined sewerage system
  hệ thống thoát nước hỗn hợp
  general sewerage system
  hệ thống thoát nước chung
  household sewerage system
  hệ thống thoát nước gia đình
  household sewerage system
  hệ thống thoát nước sinh hoạt
  separate sewerage system
  hệ thống thoát nước phân dòng
  universal sewerage system
  hệ thống thoát nước thông dụng
  nước thải
  degree of sewerage pollution
  độ ô nhiễm nước thải
  sewerage filter
  bể lọc nước thải
  sewerage system
  hệ cống tiêu nước thải
  sự tháo nước thải

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X