• Hóa học & vật liệu

  phép thử khói

  Xây dựng

  thí nghiệm thông khói (để kiểm tra sự rò của nước)

  Kỹ thuật chung

  kiểm tra để xác định điểm khói hoặc sự dò khói

  Giải thích EN: 1. a test that determines the maximum flame height at which a material can burn without producing smoke.a test that determines the maximum flame height at which a material can burn without producing smoke.2. a test to determine areas of pipe leakage, in which smoke is forced into a pipe system, and leakage can be determined by smoke oozing through the pipe or by an odor penetrating into the room.a test to determine areas of pipe leakage, in which smoke is forced into a pipe system, and leakage can be determined by smoke oozing through the pipe or by an odor penetrating into the room. Giải thích VN: 1. cuộc kiểm tra nhằm xác định chiều cao lớn nhất của ngọn lửa, tại đó vật liệu có thể cháy mà không tạo ra khói. 2. cuộc kiểm tra xác định vị trí rò rỉ của ống bằng cách đẩy khói vào hệ thống đường ống. Những chỗ rò rỉ được xác định nhờ sự rò khói trong ống hoặc nhờ mùi bay vào phòng.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X