• /´tenəbl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Đứng vững được, trụ lại được
  the view that the earth is flat is no longer tenable
  quan điểm cho rằng quả đất bẹt là không còn có thể đứng vững được nữa
  Có thể giữ được, bảo vệ được, cố thủ được (chức vụ, địa vị, đồn luỹ...)
  a tenable town
  thành phố cố thủ được
  Cãi được, biện hộ được, bảo vệ được (lập luận, lý lẽ...); lôgic
  a tenable theory
  một lý thuyết có thể bảo vệ được
  a tenable solution
  một giải pháp lôgic


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X