• (đổi hướng từ Tickled)
  /tikl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự cù, sự làm cho buồn buồn
  to give someone a tickle
  cù người nào
  Cảm giác ngưa ngứa, cảm giác nhột nhột, cảm giác buồn buồn (muốn cười)

  Ngoại động từ

  to tickle the armpit
  cù nách
  she tickled my nose with a feather
  cô ta lấy một cái lông chim ngoáy nhẹ vào mũi tôi
  Làm thoả mãn, làm buồn cười; mơn trớn, kích thích, làm cho thích thú
  the story tickles me
  câu chuyện làm tôi buồn cười
  to tickle one's curiosity
  kích thích tính tò mò của ai

  Nội động từ

  Cảm thấy ngưa ngứa, cảm thấy buồn buồn, cảm thấy nhột nhột
  my nose tickles
  mũi tôi nhột nhột
  (be) tickled pink/to death
  (thông tục) hết sức hài lòng, hết sức thích thú
  to tickle somebody's ribs
  (thông tục) làm cho ai vui thích, làm cho ai buồn cười

  Hình Thái Từ

  to be tickled pink: to be delighted

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X