• (đổi hướng từ Topologically)
  /¸tɔpə´lɔdʒikəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) hình học tôpô

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  tôpô
  base (ofa topological space at a point x)
  cơ sở của một không gian tôpô tại điểm x
  base (ofa topological space)
  cơ sở của một không gian tôpô
  cartesian product of a family of topological spaces
  tích đề các của một họ không gian tôpô
  category of topological spaces
  phạm trù các không gian TÔPÔ
  category of topological spaces with basic point
  phạm trù các không gian tôpô có điểm cơ sở
  coherent topological group
  nhóm topo khít
  hypermetric topological group
  nhóm topo siêu metric
  limit (intopological space)
  giới hạn (trong không gian tôpô)
  lineally topological algebra
  đại số topo tuyến tính
  linear topological space
  không gian tôpô tuyến tính
  linearly topological algebra
  đại số topo tuyến tính
  topological complex
  phức topo
  topological deformation
  biến dạng topo
  topological equivalence
  tương đương tôpô
  topological field
  trường tôpô
  topological group
  nhóm TôPô
  topological invariant
  bất biến tôpô
  topological isomorphism
  phép đẳng cấu topo
  topological isomorphism
  phép đẳng cấu tôpô
  topological manifold
  đa tạp topo
  topological overlay
  chồng xếp topo
  topological product
  tích tôpô
  topological property
  tính chất tôpô
  topological simplex
  đơn hình topo
  topological space
  không gian topo
  topological transformation
  phép biến đổi topo
  topological type
  kiểu topo
  unicoherent topological group
  nhóm topo đơn khớp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X