• /'ʌpwəd/

  Thông dụng

  Tính từ

  Vận động đi lên
  Lên, hướng lên; đi lên
  an upward glance
  cái nhìn lên

  Phó từ (như) .upwards

  Lên, về phía trên; đi lên, hướng về phía cái cao hơn
  to look upward
  nhìn lên
  Hơn, trên
  children of five year and upward
  trẻ lên năm và trên năm tuổi
  upwards of
  nhiều hơn (một con số)
  upward of 50 people
  hơn 50 người

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  hướng lên phía trên

  Kỹ thuật chung

  hướng lên
  upward compatibility
  sự tương thích hướng lên
  upward compatible
  tương thích hướng lên
  upward compenent
  thành phần hướng lên
  upward drilling
  sự khoan hướng lên
  upward flow
  dòng hướng lên
  upward reference
  tham chiếu hướng lên
  ngược lên
  upward borehole
  lỗ khoan ngược lên
  upward pointing hole
  lỗ khoan ngược lên đỉnh lò
  đi lên
  dưới lên
  upward compatibility
  tính tương thích dưới lên
  upward compatible
  tương thích dưới lên
  upward current of air
  luồng không khí từ dưới lên
  upward pressure
  áp lực từ dưới lên
  upward weld
  mối hàn từ dưới lên
  upward welding
  sự hàn (từ dưới) lên
  upward welding in inclined position
  sự hàn nghiêng từ dưới lên
  vertical upward welding
  sự hàn đứng từ dưới lên


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  acclivous (sloping upward) , anabatic , ascending , ascensional , ascensive , assurgent

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X