• /kəm,pætə'biliti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tính hợp nhau, tính tương hợp
  (tin học) tính tương thích, khả năng tương thích

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  tính tương thích

  Xây dựng

  tính kết hợp được

  Y học

  tính tương hợp, hòa hợp

  Điện

  độ tương thích
  testing for material compatibility
  thử độ tương thích vật liệu

  Kỹ thuật chung

  khả năng tương thích

  Giải thích EN: The fact or condition of existing or functioning together; specific uses include: the ability of two or more items or components to exist or function in the same system or environment without mutual interference..

  Giải thích VN: Tình trạng cùng tồn tại hay hoạt động; nghĩa thường dùng bao gồm: khả năng của 2 hay nhiều chi tiết hoặc bộ phần có thể cùng tồn tại và hoạt động trong một hệ thống hay môi trường mà không làm ảnh hưởng đến nhau.

  physical compatibility
  khả năng tương thích về mặt vật lý
  sự tương hợp
  sự tương thích
  upward compatibility
  sự tương thích hướng lên
  tính nhất quán

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X