• Tính từ

  Đầy đủ, cả, toàn cả
  La classe entière
  cả lớp
  Un jour entier
  cả một ngày
  Hoàn toàn
  Jouir [[dune]] entière liberté
  hưởng tự do hoàn toàn
  Nguyên; y nguyên
  Feuille entière
  (thực vật học) lá nguyên
  Nombre entier
  (toán học) số nguyên
  La question reste entière
  vấn đề vẫn y nguyên
  Kiên quyết
  Être entier dans ses opinions
  kiên quyết trong ý kiến của mình
  Chưa thiến
  Cheval entier
  ngựa chưa thiến, ngựa giống
  tout entier
  cả, toàn bộ
  Un pain tout entier
  �� cả cái bánh mì
  famille tout entière
  toàn bộ gia đình

  Danh từ giống đực

  Toàn thể, toàn bộ, nguyên cả bộ
  Conserver dans son entier
  giữ nguyên cả bộ
  en entier
  toàn bộ
  Phản nghĩa Divisé, incomplet, partiel, réduit. Compréhensif, conciliant, souple

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X