• Tính từ

  Chắc, rắn chắc
  Chair ferme
  thịt chắc
  Terrain ferme
  đất rắn chắc
  Vững
  Ce bébé est déjà ferme sur ses jambes
  em bé này đứng đã vững
  Quả quyết, rắn rỏi
  Ton ferme
  giọng quả quyết
  Style ferme
  lời văn học rắn rỏi
  Kiên quyết, cương quyết
  Être ferme dans ses résolutions
  cương quyết trong các quyết định của mình
  Soyez fermes avec vos enfants
  hãy cương quyết đối với các cháu
  Đứng giá, vững giá
  Le coton est ferme
  hàng bông đứng giá
  Đứt, đoạn (việc mua bán)
  Vente ferme
  sự bán đoạn
  de pied ferme
  không lùi bước; cương nghị
  terre ferme
  đất liền, lục địa
  Phản nghĩa Flasque, mou, souple, fluctuant, chancelant, vacillant, hésitant, faible

  Phó từ

  Vững, chắc
  Clou qui tient ferme
  đinh đóng chắc
  Quả quyết, rắn rỏi
  Parler ferme
  nói quả quyết rắn rỏi
  Nhiều, dữ
  Discuter ferme
  tranh cãi dữ

  Thán từ

  (từ cũ, nghĩa cũ) cố lên
  Allons! ferme!
  Nào cố lên!
  Danh từ giống cái
  Hợp đồng cho lĩnh canh
  Ruộng đất lĩnh canh, trang trại
  Sự trưng thuế, sự thầu thuế

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X