• Nội động từ

  Tư duy, suy nghĩ
  Parler sans penser
  nói không suy nghĩ
  Nghĩ
  Il pense comme moi
  nó nghĩ như tôi
  Penser à sa mère
  nghĩ tới mẹ
  Có ý định
  Penser partir
  có ý định ra đi


  Coi chừng, để ý đến
  Vous avez des ennemis pensez à vous
  anh có kẻ thù đấy, phải coi chừng mình
  donner à penser
  khiến phải suy nghĩ
  n'en penser pas moins
  không phải vì thế mà không nghĩ đến
  penser à mal
  có ý định xấu
  penser tout haut
  nói lên ý nghĩ
  penses-tu pensez-vous
  không phải thế đâu!

  Ngoại động từ

  Định
  Penser partir
  định ra đi
  Nghĩ
  Dire tout ce qu'on pense
  nghĩ gì nói ra hết
  Penser une question
  nghĩ một vấn đề
  Je pense réussir
  tôi nghĩ là có thể thành công
  Phản nghĩa Oublier, se désintéresser
  Đồng âm Panser, pensée.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X