• Tính từ

  Cao
  Mur haut de deux mètres
  tường cao hai mét
  Hautes fonctions
  chức vụ cao
  Thượng
  Haute antiquité
  thượng cổ
  La haute région
  miền thượng
  Lên cao, dâng cao
  A marée haute
  khi triều dâng cao
  Thẳng, ngẩng lên
  Marcher la tête haute
  ngẩng đầu lên mà đi
  Mạnh, mạnh mẽ
  Le plus haut éclat
  ánh chói mạnh nhất
  Cao cấp
  Hautes mathématiques
  toán cao cấp
  Cao cả, cao siêu
  Hautes vertus
  đức hạnh cao cả
  à haute voix
  nói to, hét to
  avoir la haute main
  có toàn quyền điều khiển
  avoir le verbe haut
  nói oang oang; nói hống hách
  avoir une haute opinion de soi-même
  tự phụ, tự kiêu
  crime de haute trahison
  tội phản quốc
  de haute lutte lutte
  lutte
  en haut lieu
  trong giới lãnh đạo
  exécuteur des hautes oeuvres
  tên đao phủ
  haut en couleur
  màu chói quá
  haute bourgeoisie
  giai cấp tư sản giàu có nhất
  haute mer
  biển khơi
  haute paye
  lương bổng hậu
  jeter les hauts cris cri
  cri
  la main haute
  (từ cũ; nghĩa cũ) cương quyết mạnh mẽ
  ne pas dire une parole plus haute que l'autre
  nói bình tĩnh
  Phản nghĩa Bas. Petit. Récent. Faible, modeste

  Phó từ

  Cao
  Monter haut
  lên cao
  Porter haut la tête
  ngẩng cao đầu
  To, mạnh
  Parler haut
  nói to, nói mạnh
  Trên kia
  Voir plus haut
  xem trên kia
  d'en haut
  từ trên trời
  de haut
  từ trên cao; với vẻ khinh bỉ
  Regarder de haut
  một cách tổng quát, một cách bao quát
  Voir les choses de haut
  �� nhìn sự vật một cách bao quát
  de très haut
  một cách hời hợt
  en haut
  ở trên, lên trên
  Aller en haut
  �� đi lên trên
  être pendu haut et court
  bị treo cổ
  haut la main
  không khó khăn gì, không vất vả gì
  haut les coeurs!
  can đảm lên! dũng cảm lên!
  haut les mains!
  giơ tay lên!
  par en haut
  ở trên, ở phía trên
  tomber de haut
  vô cùng ngạc nhiên (như rớt từ mặt trăng xuống)

  Danh từ giống đực

  Chiều cao, bề cao
  Colonne qui a vingt mètres de haut
  cái cột cao hai chục mét
  Phần trên; đỉnh, chóp, ngọn
  Au haut du mur
  ở phần trên tường
  Perché sur le haut d'un arbre
  đậu trên ngọn cây
  (tiếng địa phương) miền đất cao

  Phản nghĩa Bas, base, fond

  Aller par haut et par bas (thân mật) thượng thổ hạ tả
  au haut de
  ở trên ngọn, ở trên đỉnh
  des hauts et des bas bas
  bas
  du haut de
  từ trên đỉnh cao; với vẻ kiêu ngạo;
  le haut de l'eau
  triều lên
  le Très-Haut
  Thượng đế
  tenir le haut du pavé
  ở địa vị cao trong xã hội
  tomber de son haut
  vô cùng ngạc nhiên

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X