• Nội động từ

  Ra đi, đi, khởi hành
  Partir de
  ra đi từ Hà Nội
  Partir pour
  đi Vinh
  Le train va partir
  xe lửa sắp khởi hành
  Xuất phát
  Trois routes partent du village
  ba con đường xuất phát từ làng
  Partir d'un principe faux
  xuất phát từ một nguyên tắc sai
  Cela part d'un bon coeur
  điều đó xuất phát từ lòng tốt
  Xuất hiện, ló ra
  Les bourgeons commencent à partir
  mầm bắt đầu xuất hiện
  Bật ra, phọt ra
  Le bouchon est parti
  nút bật ra
  Nổ; khởi động; khởi đầu
  Faire partir un coup de feu
  nổ một phát súng
  Moteur qui part difficilement
  động cơ khởi động khó khăn
  L'affaire est bien partie
  công việc khởi đầu thuận lợi
  Mất đi, biến đi
  La maladie semblait partir
  bệnh tình như sắp khỏi
  à partir de
  kể từ
  à partir d'aujourd'hui
  từ
  Produits obtenus à partir de la houille
  �� sản phẩm chế được từ than đá
  partir d'un éclat de rire
  cười phá lên
  partir en guerre contre quelqu'un
  công kích ai kịch liệt

  Ngoại động từ

  (từ cũ, nghĩa cũ) chia, phân chia
  avoir maille à partir avec quelqu'un maille
  maille
  Phản nghĩa Arriver, engager, envahir. Attendre, demeurer, s'établir, s'installer, rester.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X