• Phó từ

  Kém hơn, không bằng; ít hơn
  Moins d'hommes
  ít người hơn
  Moins bon
  không tốt bằng
  Càng ít
  Plus on le conna†t moins on l'estime
  càng biết nó, người ta càng ít mến nó
  Kém, dưới
  Moins de vingt kilogrammes
  dưới hai mươi kilogam
  Il a moins de vingt ans
  nó dưới hai mươi tuổi
  à moins
  rẻ hơn, kém hơn, ít hơn
  Vous n'aurez pas ce livre à moins
  �� anh không thể mua được quyển sách ấy rẻ hơn đâu;
  à moins d'être
  trừ phi là
  à moins que ne
  nếu không...
  à tout le moins
  ít nhất là
  Maladie qui dure à tout le moins un an
  �� bệnh kéo dài ít nhất là một năm
  au moins
  ít ra cũng
  de moins en moins
  càng ngày càng ít đi
  du moins
  nhưng ít ra cũng
  en moins de
  trong một thời gian ít hơn
  en moins de rien
  trong một thời gian rất ngắn, trong nháy mắt
  il n'en sera ni plus ni moins
  chẳng có gì thay đổi đâu
  le moins
  ít nhất, kém nhất
  moins moins
  càng ít... thì càng ít...
  moins plus
  càng ít... thì càng nhiều...
  moins que jamais
  ít hơn bao giờ hết
  moins que rien
  hết sức ít
  n'en pas moins
  không phải là không
  ne pas moins de
  không thể ít hơn
  non moins
  không kém
  plus ou moins plus
  plus
  pour le moins
  ít ra cũng phải
  rien de moins
  không gì kém hơn
  rien de moins que
  thực là, rõ ràng là
  Il n'est rien de moins qu'un héros
  �� anh ấy thực là một anh hùng
  rien moins que
  không chút nào
  Il n'est rien moins que bon
  �� nó không tốt chút nào
  tout au moins
  ít ra là
  Phản nghĩa Autant; davantage, plus

  Giới từ

  Trừ
  Quinze moins huit égale sept
  mười lăm trừ tám còn bảy
  Kém
  Neuf heures moins cinq
  chín giờ kém năm (phút)
  Âm
  Il fait moins dix degrés
  trời rét mười độ âm

  Danh từ giống đực

  Cái ít nhất
  Qui peut le plus fait souvent le moins
  kẻ có thể làm được nhiều nhất thường lại làm ít nhất
  (toán học) dấu trừ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X