• Giới từ

  Sau
  Derrière un mur
  sau một bức tường
  Derrière une apparence cordialité
  sau một sự ân cần ngoài mặt
  Marcher l'un derrière l'autre
  đi người nọ sau người kia
  Il faut toujours être derrière lui
  phải luôn luôn theo sau nó (mà giám sát nó)
  Laisser quelqu'un derrière soi
  vượt lên trên ai
  de derrière
  từ phía sau
  Il sortit de derrière la haie
  nó đi ra từ phía sau hàng rào

  Phó từ

  Sau, phía sau
  Rester derrière
  ở lại (phía) sau
  sens devant derrière
  trước ra sau, lộn ngược

  Danh từ giống đực

  Phần sau, mặt sau
  Derrière d'une voiture
  phần sau xe, đít xe
  Porte de derrière
  cửa sau
  Loger sur le derrière de l'immbeuble
  ở mặt sau tòa nhà
  đít
  Tomber sur le derrière
  ngã xệp đít
  (số nhiều) hậu quân

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X