• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  Pareto's law

  Giải thích VN: Nguyên cho rằng, trong hầu hết trường hợp, một số lượng nhỏ của thành phần tham gia (15%-20%) chiếm phần chủ yếu trong trong một hoạt động (80-05%);ví dụ: 20% khách hàng chiếm tới 80% doanh số bán ra. Giống, ĐỊNH LUẬT [[80-20. ]]

  Giải thích EN: A principle stating that, in most cases, a small fraction (15-20%) of the participants account for the major part of an activity (80-85%); for example, 20% of customers account for 80% of sales. Also, RULE OF 80-20.

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  Pareto's law

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X