• Thông dụng

  Động từ.

  To apply (a thin layer of)
  bôi thuốc đỏ
  to apply merbromin.
  bôi dầu
  to apply oil, to oil
  bôi hồ lên giấy
  to apply glue on paper, to spread glue on paper
  bôi son trát phấn
  to apply lipstick on one's lips and powder on one's face; to make up one's face
  To do perfunctorily, to do by halves
  công việc bôi ra
  to do one's work by halves
  To contrive (cái không cần thiết)
  To erase, to rub out(bảng đen)
  bôi tro trát trấu vào mặt
  to smear the good name of, to put a stain on

  Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  lute

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  multiplex

  Giải thích VN: Kết hợp hoặc chen các thông tin trong một kênh truyền thông.

  by

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  burrow

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  aggrade
  paste
  wash in
  washable
  swim

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  smear
  tincture
  offal

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X