• Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  balance
  bảng cân đối chung các tài khoản
  general balance of accounts
  bảng cân đối kế toán
  balance sheet
  bảng cân đối kiểm tra
  trial balance
  bảng cân đối kiểm tra các số
  trial balance of balances
  bảng cân đối kiểm tra sau khi kết toán
  trial balance after closing
  bảng cân đối kiểm tra tổng cộng
  trial balance of totals
  bảng cân đối kiểm tra trước khi kết toán
  trial balance before closing
  bảng cân đối sản phẩm hội
  balance of social product
  bảng cân đối tài khoản
  balance of claims and liabilities
  bảng cân đối tài khoản ngân hàng
  balance sheet of bank account
  bảng cân đối tài sản
  balance sheet
  bảng cân đối tài sản thông dụng
  all-purpose balance sheet
  bảng cân đối thu chi
  list of balance
  bảng cân đối thử cuối cùng
  post closing trial balance
  số tiền còn thiếu (của bảng cân đối)
  balance due
  tài trợ ngoại bảng cân đối
  off balance sheet financing
  balanced schedule

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X