• Thông dụng

  Động từ

  To pitch, to set up, to plant, to fix
  cắm lều
  to pitch a tent
  cắm trại
  to (pitch a) camp
  địch cắm bốt cạnh đường cái
  the enemy set up a post near the highway
  đơn vị rút lui nhưng cắm lại một tổ trinh sát
  the unit withdrew, but planted behind a group of scouts
  To stake out
  địa chủ cắm đất cắm nhà của nông dân
  landlords staked out peasants' land and houses
  không một tấc đất cắm dùi
  to have not an inch of land to drive a stake in, to have not room to swing a cat
  arrange (cắm trưng bày)
  cắm hoa - arrange flower
  To hang (the head)
  xấu hổ cắm mặt đứng im
  ashamed, he hung the head in silence

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X