• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  return value
  salvage value

  Giải thích VN: 1. giá trị của vật liệu thể tái chế còn sót lại sau hoạt động công nghiệp 2. giá trị xác định cho một công trình hay xe cộ dùng để tính toán giá trị còn [[lại. ]]

  Giải thích EN: 1. the value of reusable material remaining after some industrial operation.the value of reusable material remaining after some industrial operation.2. the value assigned to a structure, machine, or vehicle that is used to calculate annual maintenance cost or present worth.the value assigned to a structure, machine, or vehicle that is used to calculate annual maintenance cost or present worth.

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  junk value
  residual value
  residue
  reviver
  salvage value
  service potential

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X