• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  hydrocarbon
  hiđrocacbon bão hòa
  saturated hydrocarbon
  hiđrocacbon bền
  stabilizer hydrocarbon
  hiđrocacbon béo
  aliphatic hydrocarbon
  hiđrocacbon clo hóa
  chlorinated hydrocarbon
  hiđrocacbon nối đôi
  ethylene hydrocarbon
  hiđrocacbon nối đôi
  olefin (ic) hydrocarbon
  hiđrocacbon dãy benzen
  benzene hydrocarbon
  hiđrocacbon dãy parafin
  paraffin (ic) hydrocarbon
  hiđrocacbon etylenci
  ethylene hydrocarbon
  hiđrocacbon liên kết kép
  double bonded hydrocarbon
  hiđrocacbon mạch hở
  open chain hydrocarbon
  hiđrocacbon mạch thẳng
  straight-chain hydrocarbon
  hiđrocacbon mạng lưới
  spider web hydrocarbon
  hiđrocacbon naphthenic
  naphthenic hydrocarbon
  hiđrocacbon no
  paraffin (ic) hydrocarbon
  hiđrocacbon no
  saturated hydrocarbon
  hiđrocacbon olefin
  olefin (ic) hydrocarbon
  hiđrocacbon ổn định
  stabilizer hydrocarbon
  hiđrocacbon polime
  polymeric hydrocarbon
  hiđrocacbon thơm
  benzene hydrocarbon
  hiđrocacbon tự nhiên
  natural hydrocarbon
  hiđrocacbon vòng
  ring hydrocarbon
  hiđrocacbon điolefin
  diolefin hydrocarbon
  muội hiđrocacbon
  hydrocarbon black
  đặc tính của pha tạo hiđrocacbon
  hydrocarbon phase behaviour

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X