• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  redundancy
  remainder
  phần của chuỗi
  remainder of series
  toán tử lấy phần
  remainder operator
  định phần
  remainder theorem
  remainder term
  remains
  phần khi xây gạch
  remains of brickwork
  residential
  residual
  làm giàu phần
  residual enrichment
  phần
  residual class code
  thành phần
  residual element
  residue
  phần lớp đá dăm
  ballast residue
  quá trình tinh lọc phần (lọc dầu)
  residue refining process
  số học phần
  residue arithmetic
  sự kiểm tra phần
  residue check
  tail

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  residual

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X