• Thông dụng

  Danh từ
  cover, bark, shell, sheath, husk, skin, peel, pot, crust
  tyre

  Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  amphoric

  Giải thích VN: hình dáng của hai quai, hoặc hình tương tự như cái đầm đất hoặc hình cổ [[chai. ]]

  Giải thích EN: Having the shape of an amphora, or a similar tapering, narrow-necked shape.

  mall

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  shell

  Giải thích VN: Một cấu trúc cong hình thành mái [[vòm. ]]

  Giải thích EN: The curved structure forming a dome or vaulted roof..

  skin

  Giải thích VN: Phần bên ngoài của một tòa [[nhà. ]]

  Giải thích EN: The outside of a building..

  clutch
  booklet
  wife
  none
  grasp
  clap

  Y học

  Nghĩa chuyên ngành

  tapotement

  Giải thích VN: Một kỹ thuật xoa bóp dùng bàn tay đập nhanh liên tục trên một bộ phận [[thể. ]]

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  inlay
  jacket
  jacketing
  mantle
  membrane member
  nappe
  pack
  peel
  sheath
  shelly
  skirt
  slip
  tyre
  bastard break
  break
  break down
  breaking
  broken
  rupture
  strut off
  ampoule
  bark
  body
  bulb
  bush
  capsule
  carcase
  carcass
  cartridge
  case
  casing
  cladding
  clothing
  clutch cover
  coat
  cortex
  cover
  cowl
  cowling
  crust
  enclosure
  envelope
  frame
  housing
  hull
  incrustation

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  armour
  capsule
  case
  casing
  coat
  cortex
  covering
  film
  hull
  husky
  incrustation
  integument
  jacket
  peel
  pelt
  shell
  skin

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X