• Incliner; pencher; surplomber; s'incliner, se pencher
  Nghiêng đầu
  incliner la tête
  Nghiêng chiếc bình để rót
  incliner un vase pour verser
  Tường nghiêng
  mur qui penche; mur qui surplombe
  Mặt trời nghiêng bóng
  soleil qui s'incline
  Tôi nghiêng về giải pháp thứ hai
  je penche pour la deuxième solution
  De côté
  Quay nghiêng
  ��se tourner de côté
  S' incliner
  Nghiêng mình chào
  ��saluer en s'inclinant
  Nghiêng mình trước một tài năng kiệt xuất
  ��s'incliner devant un talent éminent
  nghiêng nước nghiêng thành
  d' une beauté fatale (en parlant des femmes)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X