• /ə'lainmənt/

  Thông dụng

  Cách viết khác alinement

  Danh từ

  Sự sắp thẳng hàng, sự sắp hàng
  out of alignment
  không thẳng hàng
  in alignment with
  thẳng hàng với
  Sự liên kết
  the alignment of German nazism with Japanese militarism
  sự liên kết của chủ nghĩa quốc xã Đức với chủ nghĩa quân phiệt Nhật

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  chỉnh đồng tâm
  chỉnh thẳng hàng
  sự ngắm máy

  Giao thông & vận tải

  phương hướng đường
  alignment of the curves in the track
  phương hướng đường cong trên đường

  Ô tô

  sự canh thẳng hàng

  Toán & tin

  căn chỉnh

  Giải thích VN: Trong điện toán cá nhân, đây là sự định vị chính xác của đầu từ đọc/ghi trên rãnh mà nó phải đọc và ghi.

  alignment line
  đường căn chỉnh
  alignment test image
  hình ảnh kiểm tra căn chỉnh
  boundary alignment
  căn chỉnh biên
  label alignment
  căn chỉnh nhãn
  ragged-left alignment
  căn chỉnh nhô trái
  ragged-right alignment
  căn chỉnh nhô phải
  text alignment
  căn chỉnh văn bản
  canh chỉnh
  WordArt Alignment
  canh chỉnh wordart
  canh lề
  sự sắp hàng
  vertical alignment
  sự sắp hàng dọc

  Xây dựng

  đường ngắm thẳng
  sự căn thẳng hàng
  sự chỉnh mạch
  sự chỉnh thẳng
  tuyến công trình

  Giải thích EN: The fact of being in line or bringing into line; specific uses include: the position of a building or one of its elements on a site.  .

  Giải thích VN: Sự thẳng hàng hay gióng thẳng hàng: thường được áp dụng cho vị trí của tòa nhà hoặc một trong các thành phần của tòa nhà trên công trường.

  sự hướng trục
  sự ngắm thẳng
  tuyến thẳng

  Y học

  sự sắp răng
  sự sắp xếp thành hàng

  Điện

  sự cân chỉnh mạch

  Giải thích VN: Sự cân và điều chỉnh tần số các mạch trong máy thu sóng truyền thanh hay truyền hình.

  Kỹ thuật chung

  hướng tuyến
  alignment plan
  bình đồ hướng tuyến
  alignment survey
  khảo sát hướng tuyến
  general alignment
  tổng hướng tuyến
  route selection, selection of alignment
  lựa chọn hướng tuyến
  định tuyến
  alignment of tunnel
  sự định tuyến đường hầm
  surface alignment
  sự định tuyến bề mặt
  sự chỉnh tâm
  sự chỉnh thẳng hàng
  vertical alignment
  sự chỉnh thẳng hàng đứng
  sự điều chỉnh
  frequency alignment
  sự điều chỉnh tần số
  sự định hướng
  shear alignment
  sự định hướng cắt
  sự đồng chỉnh
  beam alignment
  sự đồng chỉnh chùm tia
  field sync alignment
  sự đồng chỉnh đồng bộ mành
  frame alignment
  sự đồng chỉnh khung
  local alignment
  sự đồng chỉnh cục bộ
  local alignment
  sự đồng chỉnh tạo máy
  magnetic alignment
  sự đồng chỉnh từ
  mask alignment
  sự đồng chỉnh mạng che
  phase alignment
  sự đồng chỉnh pha
  X-Y alignment
  sự đồng chỉnh X-Y
  sự hiệu chỉnh
  alignment of rotary kiln
  sự hiệu chỉnh lò quay
  video head alignment
  sự hiệu chỉnh đầu video
  sự làm đều
  sự nắn thẳng
  sự san bằng
  sự xếp thẳng hàng
  thứ tự
  toán đồ
  tuyến
  alignment at bridge
  vạch tuyến trên cầu
  alignment of canal
  sự ngắm tuyến kênh
  alignment of road
  vạch tuyến đường
  alignment of tunnel
  sự định tuyến đường hầm
  alignment plan
  bình đồ hướng tuyến
  alignment stake
  cọc định vị tuyến đường
  alignment survey
  khảo sát hướng tuyến
  alignment of a dike
  tuyến đê
  general alignment
  tổng hướng tuyến
  horizontal alignment
  tuyến đường bộ
  improved alignment
  tuyến đường được cải thiện
  local re-alignment section
  đoạn cải tuyến cục bộ
  re-alignment, re-routing
  cải tuyến
  route selection, selection of alignment
  lựa chọn hướng tuyến
  shear alignment
  sự vạch tuyến cắt
  stakeout survey for centerline alignment
  phạm vi khảo sát xác định tim tuyến
  surface alignment
  sự định tuyến bề mặt
  vertical alignment
  sự vạch tuyến trắc đồ (một con đường)
  vertical alignment
  trắc dọc tuyến

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X