• /´fri:ziη/

  Thông dụng

  Tính từ

  Giá lạnh, băng giá, rét mướt
  Lạnh nhạt, lạnh lùng, xa cách (thái độ)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  đóng băng
  air freezing
  kết đông bằng không khí
  atomization freezing
  kết đông bằng phun sương
  belt-type freezing tunnel
  hầm kết đông băng chuyền
  brine tank freezing
  kết đông bằng tăng nước muối
  brine tank freezing
  kết đông bằng thùng nước muối
  carbon freezing
  kết đông bằng đá khô
  coil freezing
  đóng băng ống xoắn
  coil freezing
  sự đóng băng ống xoắn
  conveyor freezing tunnel
  hầm kết đông băng chuyền
  dry ice freezing
  kết đông bằng đá khô
  freezing and thawing cycle
  chu trình đóng băng và tan băng
  freezing depth
  độ sâu đóng băng
  freezing in packs
  sự kết đông bằng đóng gói
  freezing level in soil
  cao trình đóng băng dưới đất
  freezing point
  điểm đóng băng
  freezing stresses
  ứng suất do đóng băng
  freezing tank
  bình đóng băng
  freezing-thawing test
  thí nghiệm đóng băng-tan băng
  ground freezing zone
  vùng đất đóng băng
  molecular depression of freezing point
  sự hạ điểm đóng băng do phân tử
  non-freezing
  không đóng băng
  quick-freezing
  sự đóng băng nhanh
  refrigerant freezing
  kết đông bằng môi chất lạnh (tiếp xúc trực tiếp)
  specified dept of soil freezing
  độ sâu tiêu chuẩn làm đất đóng băng
  spiral-belt freezer (freezingmachine)
  máy kết đông bằng chuyền xoắn
  spiral-belt freezing machine
  máy kết đông băng chuyền xoắn
  spiral-belt freezing plant
  trạm kết đông băng chuyền xoắn
  spiral-belt freezing plant
  trạm kết đông bằng chuyền xoắn
  step freezing
  đóng băng từng lớp
  water freezing
  đóng băng nước
  water freezing
  sự kết đông (đóng băng) nước
  water freezing point
  điểm đóng băng của nước
  water freezing point
  điểm nước đóng băng
  water freezing tube
  ống đóng băng nước
  zone freezing
  đóng băng theo đới
  làm lạnh
  brickwork freezing
  sự làm lạnh khối xây
  freezing bath
  bể làm lạnh
  freezing method
  phương pháp làm lạnh
  freezing mixture
  hỗn hợp làm lạnh
  freezing plant
  thiết bị làm lạnh
  large freezing machine
  máy làm lạnh công suất lớn
  quick-freezing
  sự làm lạnh nhanh
  quick-freezing installation
  thiết bị làm lạnh nhanh
  sự đóng băng
  coil freezing
  sự đóng băng ống xoắn
  quick-freezing
  sự đóng băng nhanh
  sự gắn chặt, sự kẹt cứng

  Giải thích EN: A process in which a part or element becomes tightly lodged or stuck in place.

  Giải thích VN: Quá trình mà trong đó các chi tiết hoặc bộ phận bị đặt và gắn chặt vào vị trí.

  sự kết đông
  automatic freezing
  sự kết đông tự động
  can freezing
  sự kết đông đồ hộp
  continuous freezing
  sự kết đông liên tục
  cryotransfer [cryogenic nitrogen] freezing
  sự kết đông nhúng trong nitơ lỏng
  food freezing
  sự kết đông thực phẩm
  freezing in packs
  sự kết đông bằng đóng gói
  freezing of shaft
  sự kết đông giếng mỏ
  hot pack freezing
  sự kết đông bao gói nóng
  ice freezing
  sự kết đông đá
  instantaneous freezing
  sự kết đông tức thời
  liquid nitrogen immersion freezing
  sự kết đông nhúng trong nitơ lỏng
  local freezing
  sự kết đông cục bộ
  loose freezing
  sự kết đông rời
  natural freezing
  sự kết đông tự nhiên
  partial freezing
  sự kết đông một phần
  plate freezing
  sự kết đông dạng tấm
  powder freezing
  sự kết đông bột
  quick-freezing
  sự kết đông nhanh
  shelf freezing
  sự kết đông kiểu giá (tầng)
  slow freezing
  sự kết đông chậm
  soil freezing
  sự kết đông nền đất
  spray freezing
  sự kết đông phun (sương)
  step freezing
  sự kết đông từng cấp
  still air freezing
  sự kết đông chậm không khí
  still air freezing
  sự kết đông không khí tĩnh
  superfast freezing
  sự kết đông cực nhanh
  surface freezing
  sự kết đông bề mặt
  thin-layer ice freezing
  sự kết đông màng nước đá
  uniform freezing
  sự kết đông đều đặn
  vapour freezing
  sự kết đông hơi
  water freezing
  sự kết đông (đóng băng) nước
  ướp lạnh
  freezing chamber
  buồng ướp lạnh

  Kinh tế

  sự đóng băng
  freezing of capital
  sự đóng băng vốn
  sự làm lạnh
  brine freezing process
  sự làm lạnh trong muối
  freezing process
  sự làm lạnh đông

  Địa chất

  sự ướp lạnh, sự làm đông cứng

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  boiling , heated , hot

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X