• (đổi hướng từ Cloistering)
  /´klɔistə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tu viện, nhà tu
  Hành lang, hàng hiên (có hàng cột bao quanh tu viện, nhà thờ...)
  The cloister sự đi tu

  Ngoại động từ

  Đưa vào tu viện
  Sống trong tu viện, đi tu ( (thường) to cloister oneself)
  Bao quanh bằng một dãy hành lang

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  hàng hiên

  Giải thích EN: An arcaded or colonnaded courtyard, especially in a monastery.

  Giải thích VN: Một khoảng sân có các hàng cột thường thấy trong các tu viện.

  Kỹ thuật chung

  nhà chung
  tu viện
  cloister vault
  vòm tu viện
  open cloister vault
  vòm tu viện mở

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X