• /aɪl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cánh, gian bên (trong giáo đường)
  Lối đi giữa các dãy ghế (trong nhà thờ, ở rạp hát, xe lửa, xe buýt)
  to knock them in the aisles

  Xem knock

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  gian (xưởng máy)

  Xây dựng

  cánh, gian bên (giáo đường)
  gian bên

  Kỹ thuật chung

  cánh bên
  đường thông
  lối di
  lối đi

  Giải thích EN: 1. a passage between sections of seats, as in a church or auditorium. Also, aisleway.a passage between sections of seats, as in a church or auditorium. Also, aisleway. 2. the sections flanking a church nave, usually separated from it by columns.the sections flanking a church nave, usually separated from it by columns.

  Giải thích VN: 1. Một lối đi giữa các khu ghế ngồi, thường được thấy trong nhà thờ hoặc phòng nhạc///2. Các khu bao xung quanh gian giữa của giáo đường, song song với gian giữa và thường được phân tách bởi các hàng cột///.

  hành lang
  distribution aisle
  hành lang phân phối
  two-aisle building
  2 hành lang
  mái hiên
  sự đi qua

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X