• Thông dụng

  Danh từ

  Sự buôn bán; thương mại; thương nghiệp
  home commerce
  nội thương
  Chamber of commerce
  phòng thương mại
  Sự quan hệ, sự giao thiệp
  to have commerce with somebody
  có giao thiệp với ai
  (pháp lý) sự giao cấu, sự ăn nằm với nhau

  Toán & tin

  (toán kinh tế ) thương mại

  Kỹ thuật chung

  giao dịch

  Kinh tế

  buôn bán
  passive commerce
  buôn bán bị động
  thương mại
  Air Commerce Act
  đạo luật Thương mại Hàng không (Mỹ)
  American Chamber of Commerce
  Phòng Thương mại Mỹ
  associated chambers of commerce
  hội thương mại liên hiệp
  associated chambers of commerce
  phòng liên hiệp thương mại
  Bureau of Commerce
  Cục Thương mại Hàng không (Mỹ)
  Bureau of foreign and Domestic Commerce
  Cục Thương mại quốc nội và quốc ngoại (Mỹ)
  Canadian Chamber of Commerce
  Phòng Thương mại Ca-na-đa
  chairman of chamber of commerce
  chủ tịch phòng thương mại
  chamber de Commerce international
  phòng Thương mại Quốc Tế
  chamber of commerce
  phòng thương mại
  chamber of commerce and industry
  Phòng thương mại và Công nghiệp
  China Chamber of International Commerce
  phòng thương mại quốc tế Trung Quốc
  collective commerce
  thương mại tập thể
  commerce clause
  điều khoản thương mại
  cooperative commerce
  thương mại hợp tác
  department of Commerce
  bộ Thương mại
  e-commerce
  thương mại điện tử
  handwork commerce
  thương mại thủ công
  hub of commerce
  trung tâm thương mại
  International Chamber of Commerce
  phòng thương mại quốc tế
  international commerce
  thương mại quốc tế
  interstate commerce
  thương mại liên tiểu bang
  Interstate Commerce Commission
  ủy ban thương mại liên-bang
  intrastate commerce
  thương mại trong tiểu bang
  Junior Chamber of Commerce
  Phòng Thương mại Thanh niên
  Junior Chamber of Commerce members
  Hội viên phòng Thương mại Thanh niên
  legal commerce
  thương mại hợp pháp
  London chamber of commerce
  Phòng thương mại Luân Đôn
  ministry of commerce
  Bộ Thương mại
  Norwegian Chamber of Commerce
  Phòng Thương Mại Na Uy
  special commerce
  thương mại đặc chủng
  treaty of commerce
  hiệp định thương mại
  world commerce
  nền thương mại thế giới
  thương nghiệp
  auxiliary commerce
  thương nghiệp phụ trợ
  interstate commerce
  thương nghiệp liên bang
  state commerce
  thương nghiệp quốc doanh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X