• (đổi hướng từ Intervened)
  /¸intə´vi:n/

  Thông dụng

  Nội động từ

  Xen vào, can thiệp
  to intervene in a quarrel
  xen vào một cuộc cãi cọ
  to intervene in someone's affairs
  can thiệp vào công việc của ai
  Ở giữa, xảy ra ở giữa
  many events intervened between the August Revolution and the 1954 Geveva Conference
  nhiều sự kiện đã xảy ra từ Cách mạng tháng tám đến Hội nghị Giơ-ne-vơ năm 1954

  Hình thái từ


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X