• /´mɔnou¸reil/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đường một ray (đường xe lửa)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  đường một ray

  Giải thích EN: 1. a deep rail track placed on sleepers over the ground to accommodate concrete.a deep rail track placed on sleepers over the ground to accommodate concrete.2. an overhead rail used for material hauling in a plant or at a construction site.an overhead rail used for material hauling in a plant or at a construction site. Giải thích VN: 1. đường ray sâu đặt ở tà vẹt trên mặt đất để ăn khớp với bê tông. 2. đường ray trên mặt đất để chuyên chở vật liệu cho xí nghiệp hoặc công trường xây dựng.

  overhead monorail
  đường một ray treo

  Kỹ thuật chung

  đường ray đơn
  elevated monorail
  đường ray đơn treo cao
  monorail with asymmetric suspension
  đường ray đơn treo không đối xứng
  monorail with hanging cars
  băng chuyền treo đường ray đơn
  monorail with hanging cars
  đường ray đơn có xe treo
  overhead monorail
  đường ray đơn treo
  overhead monorail track
  đường ray đơn treo trên trần
  supported monorail
  đường ray đơn (có) giá treo
  suspended monorail
  đường ray đơn (có) xe

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X