• /¸ouvə´hed/

  Thông dụng

  Tính từ

  Ở trên đầu
  overhead wires
  dây điện chăng trên đầu
  Cao hơn mặt đất
  an overhead railway
  đường sắt nền cao
  overhead charges (cost, expenses)
  tổng phí

  Phó từ

  Ở trên đầu, ở trên cao, ở trên trời; ở tầng trên
  a birds flying overhead
  chim bay trên trời

  Danh từ

  Tổng phí

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Tổng chi  phí

  Cơ khí & công trình

  tổng kinh phí
  tổng vốn đầu tư
  trên trần
  overhead countershaft
  trục truyền chung trên trần

  Hóa học & vật liệu

  phần cất đỉnh tháp
  sản phẩm bay hơi lên cao

  Giải thích EN: The vapor in a distillation column that reaches the top of the column and is condensed and separated; part is returned to the column and the remainder is removed as product.

  Giải thích VN: Sản phẩm bốc ra sau khi chưng cất mà đọng lại trên đỉnh cột chưng cất, tại đó nó ngưng tụ và được tách ra; phần còn lại quay lại cột chưng cất còn phần.

  tổng (chi) phí
  manufacturing overhead
  tổng chi phí sản xuất

  Ô tô

  trên nóc máy

  Toán & tin

  (toán kinh tế ) tạp phí

  Xây dựng

  trên không
  overhead distribution
  đường dây điện trên không
  overhead grid
  mạng lưới trên không
  overhead line
  đường dây đi trên không
  overhead line
  đường dây điện trên không

  Điện tử & viễn thông

  mào đầu
  phí tổn điều khiển
  thời gian gián tiếp
  thời gian tốn thêm
  tổng phí

  Kỹ thuật chung

  bit trên đầu
  chi phí phụ
  chi phí quản lý
  costs, overhead charges and profit
  chi phí quản lý và lợi nhuận
  ở trên đầu
  thượng lưu
  trên mặt đất

  Kinh tế

  chi phí gián tiếp
  commercial overhead
  chi phí gián tiếp thương nghiệp
  chi phí quản lý chung

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective, adverb
  above , aerial , aloft , atop , hanging , in the sky , on high , over , overhanging , roof , skyward , upper , upward

  Từ trái nghĩa

  adjective, adverb
  below , underfoot

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X