• (đổi hướng từ Opportunities)
  /ˌɒpərˈtunɪti , ˌɒpərˈtyunɪti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cơ hội, thời cơ, dịp may
  to seize an opportunity to do something
  nắm lấy một cơ hội để làm việc gì
  to miss an opportunity
  để lỡ một cơ hội
  Opportunities are hard to seize
  Dịp may khó gặp


  (từ hiếm,nghĩa hiếm) tính chất đúng lúc

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  cơ hội

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X