• /wæk/

  Thông dụng

  Cách viết khác thwack

  Danh từ

  Sự đánh mạnh; cú đánh mạnh, đòn đau; tiếng đánh mạnh
  to hear a sudden whack
  nghe một tiếng đánh hụych đột ngột
  ( + at) (thông tục) sự thử
  I'm prepared to have a whack at it
  Tôi đã chuẩn bị thử làm việc đó
  (thông tục) phần
  some people are not doing their whack
  một số người không làm phần việc của mình

  Ngoại động từ

  (thông tục) đánh mạnh, đánh đau
  (từ lóng) chia phần, chia nhau (như) to whack up

  Hình Thái Từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  bang , bash , bat , beat , belt , biff , box , buffet , clobber , clout , crack , cuff , ding * , lambaste * , nail , rap , slap , slug , smack , smash , sock , strike , thrash , thump , thwack * , wallop , wham * , fling , go , pop , shot , stab , turn , whirl , hit , lick , pound , swat , thwack , welt , wham , whop , bust , chop , punch , smacker , spank
  verb
  bash , catch , clout , knock , pop , slam , slog , slug , smash , smite , sock , strike , swat , thwack , wham , whop , box , buffet , bust , cuff , punch , smack , spank , clap , crash

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X