• /skoup/

  Thông dụng

  Danh từ

  Phạm vi, tầm (kiến thức)
  that is beyond my scope
  tôi không làm nổi việc đó; tôi không đủ thẩm quyền giải quyết việc đó
  Cơ hội, dịp, lối thoát; nơi phát huy
  the job will give ample scope to his ability
  làm việc đó anh ta sẽ có đất để dụng võ; làm việc đó anh ta sẽ có dịp để phát huy khả năng của mình
  we must read to broaden the scope of our knowledge
  chúng ta phải đọc để mở rộng kiến thức
  It's a scope for one's energies.
  Đó là dịp phát huy tất cả sức lực của mình.
  (hàng hải) chiều dài dây neo (khi tàu bỏ neo)
  (quân sự) tầm tên lửa
  (từ hiếm,nghĩa hiếm) mục tiêu, mục đích, ý định

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  khoảng giá trị

  Ô tô

  máy hiện sóng dao động (dao động kỳ)

  Toán & tin

  dải hợp lệ
  phạm vi, vùng

  Vật lý

  ống kính ngắm

  Kỹ thuật chung

  bộ chỉ báo
  độ dài
  lĩnh vực
  scope (ofa document)
  lĩnh vực sử dụng
  scope (ofa document)
  lĩnh vực ứng dụng
  màn ảnh
  màn hình
  radar scope
  màn hình rađa
  mục tiêu
  phạm vi
  economy of scope
  kinh tế phạm vi / qui mô
  explicit scope terminator
  kết thúc phạm vi tường minh
  fall within the scope of
  nằm trong phạm vi của
  lexical scope
  phạm vi từ vựng
  scope check
  sự kiểm tra phạm vi
  scope note
  chú ý về phạm vi
  scope note
  lưu ý về phạm vi
  scope note
  ghi chú về phạm vi
  scope of commands
  phạm vi các lệnh
  Scope of Cover Insurance
  phạm vi bảo hiểm
  scope of inspection
  phạm vi thử nghiệm
  scope of the study
  phạm vi nghiên cứu
  scope of work
  phạm vi hoạt động
  scope of work
  phạm vi công tác
  scope of work
  phạm vi công việc
  scope resolution operator
  toán tử phân giải phạm vi
  to be out of scope for the project
  không nằm trong phạm vi dự án
  phạm vi (của những yêu cầu bảo vệ)
  quy mô
  tầm
  vùng
  lexical scope
  phạm vi từ vựng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X