• /´ɔ:də:d/

  Thông dụng

  Tính từ

  Ngăn nắp
  an ordered life
  một cuộc sống ngăn nắp
  a badly ordered existence
  một cuộc sống bừa bãi

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  được lệnh
  được (ra) lệnh
  được sắp
  complete ordered field
  trường được sắp toàn phần
  cyclically ordered
  được sắp cyclic
  cyclically ordered
  được sắp xiclic
  naturally ordered
  được sắp tự nhiên
  naturally ordered
  được sắp xếp tự nhiên
  normally ordered
  được sắp chuẩn
  normally ordered
  được sắp chuẩn tắc
  ordered aggregate
  tập hợp được sắp
  ordered array
  mảng được sắp thứ tự
  ordered closure
  bao đóng được sắp
  ordered closure
  bao đóng được sắp xếp
  ordered domain
  miền được sắp
  ordered field
  trường được sắp
  ordered field
  trường được sắp xếp
  ordered group
  nhóm được sắp
  ordered list
  danh sách được sắp xếp
  ordered pair
  cặp được sắp
  ordered ring
  vành được sắp
  ordered ring
  vành được sắp xếp
  ordered set
  tập được sắp
  ordered tree
  cây được sắp thứ tự
  partially ordered set
  tập (hợp) được sắp bộ phận
  partially ordered set
  tập hợp được sắp bộ phận
  simply ordered set
  tập (hợp) được sắp đơn giản
  simply ordered set
  tập hợp được sắp (đơn) giản
  well-ordered
  được sắp tốt
  well-ordered
  được sắp xếp tốt
  well-ordered set
  tập được sắp tốt
  được sắp xếp
  naturally ordered
  được sắp xếp tự nhiên
  ordered closure
  bao đóng được sắp xếp
  ordered field
  trường được sắp xếp
  ordered list
  danh sách được sắp xếp
  ordered ring
  vành được sắp xếp
  well-ordered
  được sắp xếp tốt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X