• /,sisti'mætik/

  Thông dụng

  Cách viết khác systematical

  Tính từ

  Có hệ thống
  systematic insolence
  sự láo xược có hệ thống
  Có phương pháp
  systematic worker
  công nhân làm việc có phương pháp

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  có hệ thống

  Y học

  thuộc hệ thống

  Kỹ thuật chung

  hệ thống
  non systematic
  không có tính hệ thống
  non-systematic code
  mã không có hệ thống
  non-systematic code
  mã không hệ thống
  systematic analysis
  phép phân tích hệ thống
  systematic code
  mã có hệ thống
  systematic distortion
  méo có hệ thống
  systematic error
  sai số có hệ thống
  systematic error
  sai số hệ thống
  systematic error-checking code
  mã kiểm tra lỗi hệ thống
  Systematic Extended Bose, Chaudhuri, and Hocquengham (SEBCH)
  Bose, Chaudhuri và Hocquengham được mở rộng có hệ thống
  systematic irrigation
  tưới có hệ thống
  systematic sample
  mẫu hệ thống
  systematic sample
  sự lấy mẫu (có) hệ thống
  systematic statistic
  thống kê hệ thống

  Kinh tế

  có hệ thống
  thuộc hệ thống

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X