• /,kɔnfə'mei∫n/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự xác nhận; sự chứng thực
  the confirmation of a report
  sự xác nhận một bản báo cáo
  Sự thừa nhận, sự phê chuẩn
  the confirmation of a treaty
  sự phê chuẩn một hiệp ước
  Sự làm vững chắc, sự củng cố
  Sự làm cho nhiễm sâu thêm (một thói quen...)
  (tôn giáo) lễ kiên tín, lễ Thêm Sức (Confirmation Mass)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  thông báo xác nhận

  Kỹ thuật chung

  sự xác nhận
  confirmation of delivery
  sự xác nhận chuyển giao
  interrupt confirmation
  sự xác nhận ngắt

  Kinh tế

  chuẩn nhận
  giấy xác nhận
  cable confirmation
  giấy xác nhận điện báo
  confirmation of balance
  giấy xác nhận số dư
  confirmation of declaration
  giấy xác nhận lời khai
  confirmation of order
  giấy (xác) nhận đặt hàng
  confirmation of order
  giấy xác nhận đặt hàng
  confirmation of order
  giấy xác nhận đơn đặt hàng
  confirmation of price
  giấy xác nhận giá
  confirmation of purchase
  giấy xác nhận mua hàng
  confirmation of receipt
  giấy xác nhận đã nhận hàng
  confirmation of sales
  giấy xác nhận bán hàng
  mail confirmation
  giấy xác nhận gởi bưu điện
  purchase confirmation
  giấy xác nhận mua hàng
  sales confirmation
  giấy xác nhận bán hàng
  giấy xác nhận (ký kết hợp đồng)
  sự phê chuẩn
  sự xác nhận
  booking confirmation
  sự xác nhận đặt hàng
  confirmation of price
  sự xác nhận giá
  offer subject to our confirmation
  giá báo chỉ có hiệu lực khi có sự xác nhận của phí chúng tôi
  positive confirmation
  sự xác nhận minh thị
  subject to our (final) confirmation
  tùy thuộc vào sự xác nhận (cuối cùng) của chúng tôi
  subject to our (final) confirmation
  với điều kiện phải chờ sự xác nhận (cuối cùng) của chúng tôi
  xác nhận
  accounting confirmation
  xác nhận kế toán
  booking confirmation
  sự xác nhận đặt hàng
  cable confirmation
  giấy xác nhận điện báo
  confirmation note
  phiếu xác nhận
  confirmation number
  con số xác nhận
  confirmation of balance
  giấy xác nhận số dư
  confirmation of credit
  xác nhận thư tín dụng
  confirmation of declaration
  giấy xác nhận lời khai
  confirmation of order
  giấy (xác) nhận đặt hàng
  confirmation of order
  giấy xác nhận đặt hàng
  confirmation of order
  giấy xác nhận đơn đặt hàng
  confirmation of price
  giấy xác nhận giá
  confirmation of price
  sự xác nhận giá
  confirmation of purchase
  giấy xác nhận mua hàng
  confirmation of receipt
  giấy xác nhận đã nhận hàng
  confirmation of sales
  giấy xác nhận bán hàng
  confirmation request
  sự xin xác nhận
  confirmation sample
  hàng mẫu xác nhận
  confirmation slip
  phiếu xác nhận
  letter of confirmation
  thư xác nhận
  mail confirmation
  giấy xác nhận gởi bưu điện
  offer subject to our confirmation
  giá báo chỉ có hiệu lực khi có sự xác nhận của phí chúng tôi
  positive confirmation
  sự xác nhận minh thị
  purchase confirmation
  giấy xác nhận mua hàng
  sales confirmation
  giấy xác nhận bán hàng
  subject to our (final) confirmation
  tùy thuộc vào sự xác nhận (cuối cùng) của chúng tôi
  subject to our (final) confirmation
  tùy thuộc vào xác nhận của chúng tôi
  subject to our (final) confirmation
  với điều kiện phải chờ sự xác nhận (cuối cùng) của chúng tôi
  subject to our (final) confirmation
  với điều kiện phải chờ xác nhận (cuối cùng) của chúng tôi

  Địa chất

  sự xác nhận

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X